سامانه طب کار وزارت بهداشت و درمان

سامانه طب کار وزارت بهداشت و درمان

تاریخ خبر: 1393/02/19

سامانه طب کار تحت وب

شرکت فرا اندیشان آفاق سامانه ورود پرونده پزشکی سلامت شاغلین را تحت وب تهیه نموده است
در این سامانه که در اختیار صنایع و شرکتهای طب کار قرار گرفته می شود باید پرونده سلامت شاغل که شامل ( تشکیل پرونده سلامت شغلی ، ادیومتری ، اپتومتری ، اسپیرومتری ، آزمایشات خون ، آزمایشات پاراکلینیکی ، کارشناس بهداشت حرفه ای ، ارجاعات ، پزشک طب کار) باید وارد شود
خروجی نرم افزار فرمهای جدید 5 برگی وزارتخانه و فرم 111-3 می باشد که در اختیار صنایع قرار می گیرد
و گزارشات پویا که در اختیار وزارت بهداشت و درمان می باشد.

Afagh