نگارش 201145 نرم افزار طب کار آفاق

نگارش 201145 نرم افزار طب کار آفاق

تاریخ خبر: 1391/10/02
نگارش 2.0.1145 نرم افزار طب کار آفاق برای بروز رسانی بر روی سرور قرار گرفت.
برای دریافت این نگارش از قسمت تنظیمات ، گزینه بروز رسانی را انتخاب نمایید.

تغییرات این نگارش:
  • شغل قبلی را میتوان در قسمت کارشناس بهداشت حرفه ای وارد نمود.
  • تنظیمات مربوط به چاپ لوگوی شرکت در قسمت تنظیمات نرم افزار قرار گرفت.
  • قسمت چاپ عوامل زیان آور شغل فعلی و شغل قبلی بصورت هوشمند در فرمهای استاندارد وزارت خانه قرار گرفت.
  • در قسمت خلاصه نتایج پزشک عوامل زیان آور شغل فعلی و قبلی به تفکیک اضافه شد.
  • در گزارشات بهداشت حرفه ای شغل فعلی و قبلی از هم تفکیک گردید.

تذکر:
برای گزارشات مربوط به بهداشت حرفه ای باید گزارش a0018 خود را بروز رسانی نمایید