نگارش 201118 نرم افزار طب کار

نگارش 201118 نرم افزار طب کار

تاریخ خبر: 1391/08/12
نگارش 2.0.1118 نرم افزار طب کار برای بروز رسانی بر روی سرور قرار گرفت.

در این نگارش امکان اسکن اثر انگشت بصورت دیجیتالی و همچنین امضای الکترونیکی با استفاده از قلم نوری به نرم افزار اضافه گردید.

در چاپ پروند اثر انگشت و امضای کارگر یا کارمندان همراه با امضای کارشناسان و متخصصان چاپ می گردد.