نگارش 201109 نرم افزار طب کار

نگارش 201109 نرم افزار طب کار

تاریخ خبر: 1391/07/27
نگارش 2.0.1109 نرم افزار طب کار برای بروز رسانی بر روی سرور قرار گرفت.
برای دریافت این نگارش از قسمت تنظیمات گزینه بروز رسانی استفاده نمایید.
توضیحات مربوط به تغییرات این نگارش را در قسنت خبر رسان نرم افزار مشاهده نمایید.