نگارش 201108 نرم افزار طب کار

نگارش 201108 نرم افزار طب کار

تاریخ خبر: 1393/02/19

دانلود نگارش جدید نرم افزار طب کار

نگارش 2.0.1108 نرم افزار طب کار برای بروز رسانی بر روی سرور قرار گرفت.
برای دریافت این نگارش از قسمت تنظیمات گزینه بروز رسانی استفاده نمایید.
توضیحات مربوط به تغییرات این نگارش را در قسنت خبر رسان نرم افزار مشاهده نمایید.