نگارش 201107 نرم افزار طب کار

نگارش 201107 نرم افزار طب کار

تاریخ خبر: 1391/07/18
نگارش 2.0.1107 نرم افزار طب کار برای بروز رسانی بر روی سرور قرار گرفت.
برای دریافت این نگارش از قسمت تنظیمات گزینه بروز رسانی استفاده نمایید.
توضیحات مربوط به تغییرات این نگارش را در قسنت خبر رسان نرم افزار مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است برای استفاده از این نگارش باید مدیریت سرویس نرم افزار طب کار را بر روی سرور بروز نمایی نمایید
لینک دانلود مدیریت سرویس در قسمت خبر رسان قرار گرفته است.