نگارش 23 بیتی و 64 بیتی نرم افزار طب کار

نگارش 23 بیتی و 64 بیتی نرم افزار طب کار

تاریخ خبر: 1396/09/17

نگارش 23 بیتی و 64 بیتی نرم افزار طب کار.

به منظور ارتقاء سرعت و کیفیت نرم افزار طب کار آفاق نگارش 64 بیتی از نگارش 32 بیتی تفکیک گردید.

استفاده کنندگانی که از ویندوزهای xp کماکان استفاده میکنند باید از نگارش 32 بیتی نرم افزار طب کار استفاده نمایند.

استفاده کنندگاه از ویندوز 7 به بالا از نگارش 64 بیتی توصیه میشود استفاده نمایند.