نگارش 201097 نرم افزار طب کار

نگارش 201097 نرم افزار طب کار

تاریخ خبر: 1391/06/25
نگارش 2.0.1097 نرم افزار طب کار آفاق برای بروز رسانی بر روی سرور قرار گرفت و از طریق نرم افزار قابل دریافت می باشد.
توضیحات مربوط به تغییرات این ورژن در قسمت خبر رسان نرم افزار فابل مشاهده می باشد