نگارش 201095 نرم افزار طب کار

نگارش 201095 نرم افزار طب کار

تاریخ خبر: 1391/06/19
نگارش 2.0.1095 نرم افزار طب کار برای بروز رسانی بر روی سرور قرار گرفت برای مشاهده تغییرات این گارش می توانید در قسمت خبر رسان نرم افزار تغییرات را مشاهده نمایید.
برای دریافت این نگارش از منو تنظیمات گزینه بروز رسانی را انتخاب نمایید.