نگارش 282 نرم افزار طب کار آفاق

نگارش 282 نرم افزار طب کار آفاق

تاریخ خبر: 1394/09/28

نگارش 282 نرم افزار طب کار شرکت آفاق.

تغییرات این نگارش:

اصلاح تشخیص آزمایشهای نرمال / غیر نرمال در ورود نتایج آزمایشات

 

برای در یافت این نگارش از قسمت تنظیمات استفاده نمایید

یا از این لینــــــــــک دانلود نمایید