نگارش 3030 نرم افرار طب کار آفاق

نگارش 3030 نرم افرار طب کار آفاق

تاریخ خبر: 1392/08/15
نگارش جدید نرم افزار معاینات دوره ای آفاق برای بروز رسانی بر روی سرور قرار گرفت.
تعییرات جدبد در قسمت تنظیمات نرم افزار اعمال شده است.
در این قسمت امکانات متنوعی برای برنامه در نظر گرفته شده است.