اخبار
1393/03/08  • نگارش 30121 نرم افزار طب کار آفاق
1393/03/08  • راه اندازی سایت مجتمع آموزشی فن گستر
1393/03/17  • نگارش 30124 نرم افزار طب کار آفاق
1393/03/28  • نگارش 30133 نرم افزار طب کار آفاق
1393/04/10  • اتصال HRms شرکت نارگان به نرم افزار طب کار
1393/04/10  • اتصال HR شرکت تاسیسات دریایی به نرم افزار طب کار
1393/04/21  • سرویس پیامک شرکت آفاق
1393/04/21  • اطلاع از آخرین نگارش نرم افزار طب کار
1393/04/23  • نگارش 30144 نرم افزار طب کار آفاق
1393/05/06  • رمضان 93 عید سعید فطر
1393/05/12  • راه اندازی پورتال اطلاع رسانی طب کار گل گهر
1393/05/12  • نگارش 30145 نرم افزار طب کار آفاق
1393/05/12  • نگارش 30146 نرم افزار طب کار آفاق
1393/05/16  • نگارش 30147 نرم افزار طب کار آفاق
1393/05/18  • نگارش 30148 نرم افزار طب کار آفاق
1393/05/19  • نگارش 30149 نرم افزار طب کار آفاق
1393/05/23  • نگارش 30151 نرم افزار طب کار آفاق
1393/06/04  • نگارش 30152 نرم افزار طب کار آفاق
1393/06/08  • نگارش 30157 نرم افزار طب کار آفاق
1393/06/13  • نگارش 30135 نرم افزار طب کار آفاق