مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی

مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی


شرکت فرااندیشان آفاق نرم افزار طرح و پرکیس پزشکان و کارکنان مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی که در 23 نقطه نصب گردیده است.

 
Afagh