اطلاعات فنی و حفاظت فنی مواد (MSDS)

اطلاعات فنی و حفاظت فنی مواد (MSDS)

تاریخ مقاله: 1391/05/25
هیچگونه عامل تهدید کننده و مخاطره آمیزی را برای سلامت نمی توان تحت کنترل درآورد مگر آنکه پیش از هر چیزی به شناخت آن مبادرت شده باشد. در این قسمت برخی از اطلاعات فنی مواد ،دستورالعمل ها و استانداردهای نگهداری مواد و اطلاعات مربوط به آنها را می توانید دانلود نمایید.


دانـــــــلود هگزان                                     
دانــــــلود کربنات سدیم سنگین
دانــــــلود هیدرازین
دانلـــــلود اسید کلریدریک
دانــــــلود فلورید هیدروژن
دانــــــلود گاز هیدروژن
دانــــــلود آب ژاول
دانــــــلود ایزوبوتیل الکل