دستور العمل ایمنی دستگاه سنگ ساب

دستور العمل ایمنی دستگاه سنگ ساب

تاریخ مقاله: 1391/05/15

دستورالعمل ایمنی کار با ماشین ابزار (دستگاه سنگ ساب (فیبری و رومیزی)

 ازاين وسيله در كار هاي مربوط به جوشكاري استفاده زيادي مي شود كه در رابطهبا آن رعايت نكات زير الزامي است :

 1- كابلبرق دستگاه سالم و حتماَ دو شاخه داشته باشد .

 2- صفحه محافظ و دستگيره نصبشده باشد.

3- درزمان تعويض صفحه سنگ ، حتماَ دوشاخه را از برق در آورده باشيم و بهكليد دستگاه اکتفا نكنيم.

4- در زمان كار با دستگاه تا حد امكانآنرا از بدن خود دور نگه داريم.

5-در زمان كار به نوع صفحه سنگمورد استفاده توجه نماييم ( در نوع 3 ميليمتري امكان شكسته شدن بيشتر است).

 6- تعمير دستگاه فقط توسط افراد متخصصصورت پذيرد تا بتواند پس از تعمير دور آنرا اندازه گيري نمايند.

 7- از سنگ ساب فیبری بصورت ثابت استفادهنكنيد زيرا خطر دزديدن كار و گير كردن آن بين حفاظ وشكستگي سنگرا در بر دارد .

 8- قبل از شروع به كار بررسي نماييد كهسنگ ترك خوردگی نداشته باشد .

 9- سنگ مخصوص برش سنگ وموزاييك با نوع مخصوصفلز تفاوت دارد بنابراين براي هر كار از سنگ مخصوص استفاده كنيد .

10-سنگ با ضخامت 6 ميليمتر فقط براي صيقل دادن بايد مورد استفاده قرار گيرد .

11-دستگاه باید به سیستم ارتینگ مجهز باشد.

12- استفاده از وسایل حفاظت فردی متناسب الزامیست.

 13- اپراتور بایدفردی آموزش دیده ،دارای حکم کارگزینی به همراه شرح وظایف ، و ملزمبه رعایت آن باشد.

 14- هنگامیکه ماشین روشن است؛ نباید دست را برای بازکردن گیره ویا اندازه گیری جلو برد.

 15- دستگاه باید دارای سیستم حفاظتی کامل باشدو شخصی که با آن کار میکند از وسایل حفاظت ایمنی مانند؛ دستکش حفاظتی ، عینک محافظ ، ، کفش ایمنیپنجه فولادی ، گوشی ایمنی استفاده نماید.

 16- اپراتور باید در صورت مشاهده هر گونه نقص فنی دردستگاه ، مراتب را به سرپرست خود و مسئول ایمنی اطلاع دهد.

  

 

تهیه وتنظیم :

اداره حفاظت ایمنی و بهداشت کار

شرکت / مجتمع