دستور العمل ایمنی مته

دستور العمل ایمنی مته

تاریخ مقاله: 1391/05/16

دستورالعمل ایمنی ماشینهای ابزار (دستگاه مته سوراخکاری رادیال

1- دقت کنید که زوایای مته صحیح و مته در مرکز سهنظام قرار گرفته باشد.

2- هنگام استفاده از مته با قطر های کوچک و بزرگ ،سرعتدوران ماشین را متناسب با قطر آن تنظیم نمایید.

3- آچار سه نظام را قبل از روشن کردن ماشیناز روی سه نظام بردارید.

4- هیچ وقت به خود اجازه ندهید کار را توسط دست نگهدارید ، قبلا آنرا روی میز توسط گیره و یا وسایل دیگر محکم کرده  ،سپس آنرا سوراخ کنید.

5- هنگام عوضکردن قطعه کار مطمئن شوید ماشین از حرکت ایستاده است یا شخص دیگریندانسته مبادرت به روشن کردن نکند.

6- اگر قطعه کار در نتیجه قلاب کردن شروع به چرخیدن کرد، سعینکنید آنرا با دست نگه دارید ،ماشین را خاموش کرده و کار را دوباره محکم کنید.

7- اگر مته در کار گیر کرد ابتدا ماشین را خاموشکنید سپس آنرا با دست در جهت عکس چرخاندن بیرون آورید.

8- براده های اطراف قطعه کار را بعد از سوراخکاری ،سوهان بزنید.

9- ازنزدیک کردن سر وگردن خود به سه نظام خودداری نمایید ،این خطابارها باعث خفه شدن یا شکستگی سر و گردن شده است.

10- هنگام کار با ماشین مته ،لباس کار چسبیده به تنبپوشید و آستین های خود را از داخل بالا بزنید ،زیرا در هنگام انجام کار ممکن استلبه آستین لای تیغه های مته گیر کند و باعث کشیده شدن دست کارگر به داخل دستگاهشده و موجب شکستگی استخوان و یا جراحات شدید دیگر در دست گردد.

11- قبل از شروع کار با ماشین مته ، شال گردن ،کروات،ساعت مچی ،انگشتر را از خود دور کنید ،زیرا هنگامی که جهت محل سوراخ ،رویدستگاه خم می شوید ناگهان به یک قسمت فوق الذکر که آویزان است ،به لبهمته گیر کرده و به دور آن می پیچد و به شدت کشیده می شود که چنانچهبلافاصله دستگاه خاموش نشود باعث خفه شدن فرد می شود.

12- هنگام کار با ماشین مته ، دستکش به دست نکنید ،زیراممکن است نوک انگشتان به تیغ مته گیر کند و دست فرد به سمت دستگاه کشیدهشود و باعث قطع یا شکسته شدن انگشتان شود، مگر در صورت لزوم جهت اتصال دادن بدنهدستگاه به زمین (سیستم ارتینگ)که باید از دستکش مخصوص استفاده شود.

13- استفاده از سربند برای کسانیکه موهای بلند دارند الزامیاست.

14- هرجسمی را که می خواهید با دستگاه مته سوراخ کنید بایدآنرا روی میز دستگاه محکم کنید تا نوک مته در حال چرخش آنرا به سمتیپرتاب نکند و موجب آسیب دیدگی شما گردد.

15- قبل از اینکه جسمی را روی صفحه دستگاه مته برایسوراخ کردن قرار دهید، دستگاه را از کار بیندازید ،زیرا جابجا کردن و قراردادن قطعه بر روی میز کار مته ،امکان دارد آستین دست شما که بالا زده شده است بهمته گیر کند و لای مته و سه نظام کشانده شود و در نتیجه سینه و سر فرد بهسختی مجروح خواهد گردید.

16- هیچوقت نباید آچار سه نظام را روی سه نظام مته گذارد ، زیرا هنگام چرخش متهبه خارج پرتاب می شود و فرد را زخمی می نماید و حتی ممکن است آچار به شدتبه سر وصورت برخورد کندو موجبات خونریزی مغزی و مرگ را فراهم می آورد.

17- هنگام سوراخ کردن اجسام ، به خصوص اجسام ترد وشکننده ، عینک حفاظتی به چشم بزنید ، در غیر این صورت ممکن است برادهای از جسم خارج شده و به چشم اصابت کند و باعث جراحت و یا کوری شود.

18- برای جمع کردن براده های روی میز باید از برس مخصوصاستفاده نمود و نباید از دست جهت این کار استفاده کرد ، زیرا مجروح شدن دستتوسط براده های فلزی ، با توجه به آلودگی آنها امکان بروز بیماریهایی نظیر کزاز  بوجود می آورد .

19- برای انجام هر کاری از قبیل روغنکاری ،تعمیر یاتغییر مکان و غیره ...،دستگاه مته باید خاموش باشد.

تهیه و تنظیم :

اداره حفاظت ایمنی و بهداشت کار

شرکت /مجتمع