تفسیر اسپیرومتری

تفسیر اسپیرومتری

تاریخ مقاله: 1391/07/29
نرم افزار طب کار آفاق امکان تفسیر اسپیرومتری را بر اساس استاندارد ILO داراست و با وارد نمودن مقادیر به صورت هوشمند تفسیر اسپیرومتری را انجام می دهد.
از کارهای جالبی که در این نرم افزار شده این است که نتیجه اسپیرومتری را بصورت تصویری نمایش می دهد و مشکلات و عوارض را روی تصویر نمایش می دهد.

Afagh